INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่


กิจกรรมคณะ

กิจกรรมไหว้ครู ครูมวยไทย ครูกระบี่กระบอง

กิจกรรมเดินวิ่งขึ้นดอยพระธาตุดอยสุเทพ